ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪੁੱਤ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਮਾਪੇ ਪਰ ਆਈ ਮੌਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ, ਮਾਂ ਦਾ ਰੋ-ਰੋ ਹੋਇਆ ਬੁਰਾ ਹਾਲ

ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪੁੱਤ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਮਾਪੇ
ਪਰ ਆਈ ਮੌਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ
ਮਾਂ ਦਾ ਰੋ-ਰੋ ਹੋਇਆLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *