ಜೆಡಿಎಸ್ ನಿಲುವೇನು ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ | Venkatrao Nadagouda reacts on Ramesh Jarkiholi's sex scandal

ಜೆಡಿಎಸ್ ನಿಲುವೇನು ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ | Venkatrao Nadagouda reacts on Ramesh Jarkiholi’s sex scandal

► TV9 Kannada Website: https://tv9kannad
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *