ගුරු සංගම් විරෝධතා මැද අධ්‍යාපන ඇමති කළ ඉල්ලීම

Subscribe : https://www.youtube.com/c/Liveat8News?sub_confirmation=1
Like us on FB@ https://www.facebook.com/swarnavahini
Like us on FB@ https://www.facebook.com/liveat8.lk/
To Watch Swarnavahini TeleLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *