Wake Up Thailand – โดยธรรมเนียม 'วิษณุ' รับ พรก.กู้เงิน5แสนล้านไม่ผ่านอาจต้องยุบสภา! ฝ่ายค้านรอถล่ม

เปิดสภาฯ นัดแรก ถก พ.ร.ก.แพ่งและพาณิชย์ ฝ่ายค้านรอถล่ม พ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *